U bent hier

woensdag 24 april 2019, 14.00u

Actuele vragen

Tijdens het plenaire vragenuur kunnen de Vlaamse volksvertegenwoordigers de Vlaamse Regering ondervragen over de politieke actualiteit. De parlementsleden kunnen een actuele vraag indienen tot enkele uren vóór de aanvang van de plenaire vergadering, en zo snel inspelen op de actualiteit.

Wijziging LEZ-decreet (lage-emissiezones)

Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend lokaal gebied (meestal een stadscentrum) waarbinnen bepaalde categorieën van voertuigen geen of beperkte toegang krijgen wegens hun uitstoot van schadelijke uitlaatgassen. Het doel van een LEZ is het verbeteren van de luchtkwaliteit binnen de afgebakende zone. De Vlaamse Regering diende een ontwerp van decreet in om het bestaande LEZ-decreet te optimaliseren, na de ervaring opgedaan in Antwerpen en met het oog op het invoeren van een LEZ in Gent. Het ontwerp wil onder meer het toezicht op een LEZ met behulp van mobiele ANPR-camera’s (ANPR: Automatic Number Plate Recognition - automatische nummerplaatherkenning) mogelijk maken. Het moet ook de slagkracht verhogen om buitenlandse overtreders te kunnen beboeten.

Decreet gemeentewegen

Het Vlaams regeerakkoord bevat de ambitie om de bestaande Buurtwegenwet te moderniseren en de Atlas der Buurtwegen uit 1841 te actualiseren zodat de gemeenten een weloverwogen beleid inzake buurtwegen en trage wegen (veldwegen, kerkwegels, wandelpaden, doorsteekjes...) kunnen voeren. Leden van de meerderheid diende hiertoe een voorstel van decreet in dat voortbouwt op een eerdere conceptnota. Het voorstel wil één juridisch statuut realiseren voor alle wegen waarvan de gemeente de beheerder is. Enerzijds krijgen gemeenten meer bevoegdheden om het netwerk van gemeentewegen effectief in stand te houden. Anderzijds wordt de procedure om een gemeenteweg (die soms enkel nog op papier bestaat) af te schaffen ook eenvoudiger.

Hervorming buitenschoolse kinderopvang

Leden van de meerderheidsfracties dienden in uitvoering van het regeerakkoord een voorstel van decreet in betreffende de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Het voorstel legt de verantwoordelijkheid en de regierol ter zake bij de lokale besturen die hiervoor middelen krijgen via het Gemeentefonds. Het beoogt de lokale besturen ruimte te bieden voor maatwerk en lokale samenwerking tussen opvangvoorzieningen, scholen, cultuur-, recreatie-, vrije tijds-, jeugd- en sportiniatiatieven, deeltijds kunstonderwijs etc.

Uitbouw 'Slim Vlaanderen'

Technologische evoluties en innovaties met slimme toepassingen, artificiële intelligentie en robotisering kenmerken de huidige tijd en drukken hun stempel op economische en maatschappelijke ontwikkelingen. In een voorstel van resolutie vragen leden van de meerderheidsfracties aan de Vlaamse overheid om een versterkt 'Slim Vlaanderen'-beleid te voeren en Vlaanderen uit te bouwen tot een inclusieve, slimme en innovatieve regio.

Beleid inzake hoogbegaafde leerlingen

Enkele leden van de meerderheidsfracties vragen in een voorstel van resolutie dat de Vlaamse Regering een beleid zou ontwikkelen voor hoogbegaafde leerlingen in het onderwijs, die soms met eigen specifieke problematieken kampen. Het voorstel focust op kennisvergaring rond hoogbegaafdheid, het uittrekken van middelen voor de scholen om ter zake een beleid te voeren en het soepeler omspringen met de onderwijsstructuren voor hoogbegaafde leerlingen (vergelijkbaar met leerlingen met een sportstatuut).

Verslagen van de vergaderingen

Blijf op de hoogte van nieuwe verslagen

woensdag 3 april 2019, 14.00u

Alle plenaire vergaderingen sinds 1972

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.